Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17807
Title: Thiết lập mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro của các dự án xây dựng nông thôn mới tại Bến Tre
Authors: Đặng, Quốc Thái
Lưu, Trường Văn
Keywords: Nhân tố rủi ro
EFA
Dự án xây dựng nông thôn mới
Quản lý dự án
Bến Tre
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.17-19
Abstract: Bài báo này trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm thiết lập mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro của các dự án xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bến Tre. Các dữ liệu được phân tích bằng các kiểm định thống kê. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) đã chỉ ra có 04 nhóm thành tố. Các kết quả của nghiên cứu này có thể được dùng như là một nền tảng để giúp các bên liên quan nhằm giảm thiểu rủi ro của các dự án xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bến Tre.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17807
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.