Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17859
Title: Về kinh tế, xã hội vùng Tây Nam bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII trong các tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội
Authors: Trương, Thị Thu Trang
Keywords: Tây Nam bộ
Văn hóa Óc Eo
Vương quốc Phù Nam
Kinh tế
Xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 6 .- Tr.52-59
Abstract: Tây Nam bộ là một vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển đặc biệt. Vùng đất này cũng có vai trò và đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước, giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam. Tư liệu lịch sử cho thấy, miền Tây Nam bộ từ những thế kỷ đầu Công nguyên đã đạt được một số thành tựu quan trọng về các mặt sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp cũng như về tổ chức đời sống xã hội. Bài viết khái lược về vùng đất Tây Nam bộ và bước đầu khảo cứu một số vấn đề kinh tế, xã hội nổi bật ở vùng đất này từ thế kỷ I đến thế kỷ VII qua các tư liệu có tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17859
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.