Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1798
Title: Phân bổ ngân sách cho giáo dục đại học của một số nước ASEAN hiện nay
Authors: Bùi, Thị Quỳnh Thơ
Keywords: ASEAN
Giáo dục đại học
Ngân sách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 02 .- Tr.54-59
Abstract: Nghiên cứu cơ chế, chính sách đầu tư hiện hành và khảo sát các trường đại học ở Việt Nam cho thấy cơ chế phân bổ ngân sách cho giáo dục đại học, trong đó có vấn đề về tự chủ về tài chính hiện vẫn còn một số bất cập, vướng mắc. Bài viết này nghiên cứu kinh nghiệm phân bổ ngân sách cho giáo dục đại học của một số nước ASEAN, nhằm gợi ý cho chính sách cho Việt Nam trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình tài chính giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay cần đổi mới theo các nội dung: học phí cần được nâng lên gắn với việc đảm bảo khả năng tiếp cận giáo dục đại học đối với các đối tượng chính sách, học sinh tài năng; đa dạng hóa các nguồn tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học; thay đổi phương thức phân bổ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập; chuyển các cơ sở giáo dục đại học công lập sang thực hiện đầy đủ cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; xóa bỏ cơ quan chủ quản của các trường đại học.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1798
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_378.48 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.