Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17983
Title: Từ luận đề “không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng” của Hồ Chí Minh đến thực hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Thị Hồng Nhiên
Keywords: Công bằng xã hội
Phát triển kinh tế
Lưu thông phân phối
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 288 .- Tr.11-18
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề thực hiện công bằng xã hội và công bằng xã hội được xem là một trong những nội dung quan trọng trong kho tàng tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội, là một trong số những di sản quý giá mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam. Công bằng xã hội theo Hồ Chí Minh phải được thể hiện ngay cả trong công tác lưu thông phân phối và phân phối công bằng sẽ làm cho người dân yên tâm, tin tưởng vào đường lối của Đảng. Thấm nhuần tư tưởng ấy, trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta cũng đã rất quan tâm và thực hiện tốt vấn đề tiến bộ, công bằng xã hội gắn với thực hiện phát triển kinh tế đồng thời xem đây là một trong những vấn đề lớn cần phải được tiếp tục nhận thức và xử lý tốt để đảm bảo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17983
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.