Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17984
Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí
Tác giả: Lê, Thị Thúy Bình
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Dân trí
Nâng cao dân trí
Giáo dục
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Giáo dục Lý luận;Số 288 .- Tr.19-24,37
Tóm tắt: Nâng cao dân trí là yêu cầu khách quan và cấp thiết của cách mạng Việt Nam, cả trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ điều đó, từ khi còn là một thanh niên yêu nước đến khi trở thành Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề dân trí và nâng cao dân trí. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn đang định hướng, dẫn dắt sự nghiệp nâng cao dân trí của Việt Nam hiện nay, trong bối cảnh đất nước mở cửa và chủ động hội nhập với khu vực và thế giới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17984
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.16 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.