Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17988
Title: Xây dựng cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước
Authors: Lê, Thị Minh Hà
Keywords: Nhân dân
Kiểm soát quyền lực
Nhà nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 288 .- Tr.31-37
Abstract: Nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước là tất yếu khách quan. Đây là phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước đặc biệt, kiểm soát từ bên ngoài, nhằm kiểm soát phạm vi, giới hạn hoạt động của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, tăng tính trách nhiệm và hiệu quả thực thi quyền lực nhà nước, bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng cơ chế Nhân dân tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước bằng các phương thức: tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng chính quyền; thông qua báo chí, truyền thông đại chúng...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17988
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.