Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17989
Nhan đề: Phát triển nông nghiệp bền vững ở một số Quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: Vũ, Văn Đông
Từ khoá: Nguồn nhận lực
Phát triển bền vững
Bền vững
Kinh nghiệm phát triển bền vững
Phát triển bền vững ở Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Giáo dục Lý luận;Số 291 .- Tr.41-48
Tóm tắt: Phát triển nhanh và bền vững ngành nông nghiệp ở nước ta là đòi hỏi tất yếu. Trong những năm qua nông nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể về kinh tế góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên trước những yêu cầu mới đặt ra, nông nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế về mục tiêu phát triển bền vững cả về phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Vì vậy, để nông nghiệp ở Việt Nam những năm tới phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi cần phải nghiên cứu những giải pháp phù hợp trong đó nghiên cứu kinh nghiệm ở một số quốc gia đi trước để rút ra bài học cho mình là rất cần thiết. Từ đó tác giả dựa trên một số quan điểm về phát triển bền vững, bền vững trong nông nghiệp của các nhà khoa học để đi sâu nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và đưa ra những bài học kinh nghiệm làm tài liệu tham khảo cho phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam những năm tiếp theo.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17989
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.73 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.