Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17990
Title: Giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lý, Thị Ngọc
Keywords: Giải pháp
Chính sách pháp luật
An ninh quốc gia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 291 .- Tr.49-54,61
Abstract: Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia (ANQG) trong tình hình mới, cùng với nhiều biện pháp khác, chính sách pháp luật luôn giữ vai trò, vị trí rất quan trọng đối với hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ANQG và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Chính vì vậy, đặt vấn đề nghiên cứu, hoàn thiện chính sách pháp luật bảo vệ ANQG trong tình hình hiện nay là hết sức cấp thiết cả về lý luận và chỉ đạo hoạt động thực tiễn nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật, giữ vững ổn định và phát triển bền vừng của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của dân tộc Việt Nam; sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17990
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.