Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17992
Title: Vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự gắn với hoạt động bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đỗ, Thị Thơm
Nguyễn, Phương Nhung
Keywords: Vai trò
Viện Kiểm sát nhân dân
Tố tụng dân sự
Quyền con người
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 288 .- Tr.38-44,49
Abstract: Bài viết phân tích các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến vai trò bảo vệ quyền con người của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) trong lĩnh vực tố tụng dân sự (TTDS), từ đó tác giả đưa ra một số hạn chế, rào cản trong quá trình thực hiện của Viện Kiểm sát nhân dân trong hoạt động bảo vệ quyền con người và đề xuất giải pháp thực thi trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người của Viện Kiểm sát nhân dân trong lĩnh vực TTDS.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17992
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.