Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17993
Title: Một số vấn đề cần lưu ý trong sinh hoạt chuyên đề của chi bộ
Authors: Phạm, Thành Nam
Keywords: Sinh hoạt chuyên đề của chi bộ
Nguyên tắc
Tính chất
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 288 .- Tr.45-49
Abstract: Sinh hoạt chuyên đề của chi bộ là sinh hoạt đảng diễn ra tại chi bộ, được tiến hành hàng quý. Hiện nay, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của chi bộ còn một số hạn chế nhất là liên quan đến nền nếp, quy trình, nguyên tắc, tính chất của một buổi sinh hoạt chi bộ. Để góp phần đảm bảo sinh hoạt chuyên đề của chi bộ được tốt hơn, yêu cầu các chi bộ, chi ủy trước hết là đồng chí bí thư chi bộ cần chấp hành nghiêm túc nền nếp sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác chuẩn bị; tuân thủ nghiêm túc quy trình tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ đúng quy định; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng và các tính chất của một buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17993
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.96 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.