Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18035
Title: Thể hiện tình cảm trong quan hệ vợ chồng
Authors: Đỗ, Thị Lệ Hằng
Phan, Thị Mai Hương
Đặng, Thị Thu Trang
Phạm, Phương Thảo
Keywords: Thể hiện tình cảm
Mối quan hệ vợ chồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 6 .- Tr.51-64
Abstract: Thể hiện tình cảm trong quan hệ vợ chồng được xem là cách thức để duy trì mối quan hệ này. Nghiên cứu được tiến hành trên 1.819 người đến từ 7 tỉnh/thành phố nhằm chỉ ra các hình thức thể hiện tình cảm với vợ/chồng, sự khác nhau trong việc thể hiện tình cảm theo đặc điểm cá nhân của khách thể nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thể hiện tình cảm bằng sự gắn bó, chia sẻ là lựa chọn của nhiều người trong mẫu nghiên cứu. Thể hiện tình cảm chịu ảnh hưởng của trình độ học vấn khá rõ nét.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18035
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.