Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18041
Title: Quan điểm và giải pháp đột phá về khắc phục các rào cản thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2030
Authors: Đỗ, Đức Bình
Keywords: Rào cản thể chế kinh tế
Hạn chế
Bất cập
Quan điểm
Giải pháp đột phá
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 251 .- Tr. 10-20
Abstract: Thực tế phát triển của Việt Nam trong hơn 30 năm qua cho thấy thể chế kinh tế đã tạo ra nhiều động lực, đà mới thúc đẩy kinh tế - xã hội của Việt Nam phát triển và nhiều thành tựu đã được cộng đồng quốc tế công nhận. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy thể chế kinh tế hiện tại đang tạo ra nhiều rào cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cho khoảng cách phát triển của Việt Nam và các nước trong khu vực ngày càng xa hơn. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước KX.01.03/16-20, bài viết sẽ làm rõ các rào cản chủ yếu về thể chế kinh tế như rào cản về hệ thống chính sách pháp luật, rào cản về tổ chức bộ máy và rào cản đối với các chủ thể tham gia thị trường và đề xuất 05 nhóm giải pháp đột phá để khắc phục các rào cản vể thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2030.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18041
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_927.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.