Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18065
Title: Sự khác biệt về trải nghiệm hoạt động chung với bạn đời theo các biến số cá nhân, gia đình và kinh tế - xã hội
Authors: Phạm, Phương Thảo
Phan, Thị Mai Hương
Đỗ, Thị Lệ Hằng
Đặng, Thị Thu Trang
Keywords: Trải nghiệm hoạt động chung
Hoạt động chung
Hài lòng hôn nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 6 .- Tr.65-80
Abstract: Nghiên cứu tìm hiểu sự khác biệt về trải nghiệm các hoạt động chung với bạn đời trong gia đình ở các đối tượng có đặc điểm cá nhân, gia đình và kinh tế khác nhau. Bảng hỏi được thực hiện với 1.819 người dân (48% là nam) tại 7 tỉnh/thành phố trên cả nước; sử dụng thang đo Tự đánh giá về: Tần suất dành thời gian cho vợ/chồng, và Mức độ hài lòng với thời gian dành cho vợ/chồng; Tần suất thực hiện 11 hoạt động chính trong sinh hoạt gia đình với vợ/chồng cùng các thông tin nhân khẩu - xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số loại hoạt động không hoặc ít khác biệt khi so sánh theo các đặc điểm cá nhân, gia đình và kinh tế - xã hội của người trả lời, trong khi một số hoạt động khác lại có sự khác biệt rõ rệt. Phát hiện này tạo tiền đề cho các nghiên cứu trong tương lai tìm hiểu sâu hơn về mức độ ảnh hưởng của các nhóm yếu tố này cũng như đưa ra những gợi ý về các cách thúc đẩy cảm nhận hạnh phúc trong mối quan hệ vợ chồng thông qua trải nghiệm hoạt động chung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18065
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.