Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18072
Title: Định hướng hiện thực hóa xã hội siêu thông minh của Nhật Bản
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Xã hội
Siêu thông minh
Nhật Bản
Định hướng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế;Số 04 .- Tr.01-48
Abstract: Các tài liệu được sử dụng trong Tổng luận là những định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Nhật Bản, những nghiên cứu của các tổ chức của chính phủ Nhật Bản và những tổ chức quốc tế. Tổng luận giúp bạn đọc nhận biết thêm quá trình xây dựng xã hội tương lai mà Nhật Bản đang hướng tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18072
ISSN: 0866-7712
Appears in Collections:Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_29.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.