Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18090
Nhan đề: Chất lượng quản trị công và giảm nghèo ở các huyện của Việt Nam
Tác giả: Trần, Quang Tuyến
Lê, Thiết Lĩnh
Từ khoá: Nghèo cấp huyện
PAPI
Probit tỷ lệ
Dữ liệu màng
Ước lượng tác động cố định
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 251 .- Tr.51-59
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp ước lượng ở phạm vi địa lý nhỏ để tính toán các chỉ số về mức sống và quản trị công ở các huyện của Việt Nam trong thời kỳ 2010-2014. Tiếp theo đó, chúng tôi áp dụng mô hình probit tỷ lệ với ước lượng tác động cố định (fixed-effect fractional probit) để đánh giá tác động của quản trị công tới giảm nghèo ở hai chỉ số là tỷ lệ nghèo và độ sâu của nghèo. Kết quả phân tích kinh tế lượng cho thấy các huyện có chất lượng quản trị công tốt sẽ có tỷ lệ nghèo và độ sâu của nghèo thấp hơn, sau khi đã kiểm soát về mức độ tăng trưởng chỉ tiêu và bất bình đẳng giữa các huyện. Điều đó hàm ý rằng quản trị công tốt có hai tác động quan trọng: thứ nhất, giảm tỷ lệ nghèo hay nói cách khác là giúp người nghèo thoát nghèo: thứ hai, giảm mức độ thiếu hụt của người nghèo hay nói cách khác là làm cho người nghèo bớt nghèo hơn. Kết quả trên hàm ý rằng chính quvền địa phương đóng vai trò tích cực trong giảm nghèo qua việc nâng cao chất lượng quản trị công.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18090
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_651.94 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.