Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18093
Title: Nhận diện và ngăn ngừa, loại trừ tham vọng quyền lực, góp phần chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
Authors: Phạm, Thành Nam
Keywords: Tham vọng quyền lực
Ngăn ngừa
Loại trừ
Nhận diện
Nhân sự
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 294 .- Tr.8-14
Abstract: Người có tham vọng quyền lực là người ham muốn có sức mạnh, quyền quyết định mọi việc trong khi bản thân thì lại chưa có đủ năng lực; được biểu hiện ra bên ngoài là người kén chọn vị trí công tác. háo danh. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ phía cá nhân thiếu tu dưỡng, rèn luyện, rơi vào chủ nghĩa cá nhân và việc thực hiện công tác cán bộ của một số cấp ủy còn hạn chế. Trên cơ sở nhận diện được tham vọng quyền lực. Yêu cầu các cấp ủy đảng cần tập trung vào tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; đổi mới công tác cán bộ theo hướng kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với đảng viên vi phạm, nhất là trong công tác cán bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18093
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.