Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18095
Title: Định hướng phát triển trường Đảng trong bối cảnh mới
Authors: Bùi, Hồng Việt
Nguyễn, Vĩnh Thanh
Keywords: Bồi dưỡng cán bộ
Trường Đảng
Đào tạo
Định hướng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.3-6
Abstract: Với chức năng, nhiệm vụ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, đã đào tạo cho Đảng hàng chục ngàn cán bộ quản lý các cấp, góp phần vào thành công trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới đòi hỏi công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quàn lý cần nâng cao hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu. Bài viết bàn thêm về định hướng phát triển trường Đảng trong bối cảnh mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18095
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_684.95 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.