Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18096
Title: Ảnh hưởng của việc niêm yết đến tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp dược Việt Nam
Authors: Phạm, Đức Cường
Nguyễn, Phương Linh
Vũ, Thị Huyền Trang
Keywords: Tài chính
Niêm yết
Doanh nghiệp dược phẩm
Hiệu quả hoạt động
Việt Nam
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 251 .- Tr.73-82
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đến tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Dược phẩm. Bài viết sử dụng dữ liệu là báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 13 doanh nghiệp Dược đang niêm yết trên hai thị trường chứng khoán của Việt Nam. Sử dụng phương pháp so sánh các tỷ suất tài chính giữa hai thời điểm trước và sau khi niêm yết với kiểm định phi tham số Wilcoxon. Kết quả phân tích cho thấy có sự cải thiện về khả năng thanh toán, về dòng tiền, về khả năng sinh lợi, và về doanh thu thực của các doanh nghiệp dược trong mẫu nghiên cứu tuy nhiên sự khác biệt không nhiều. Dựa trên kết quả phân tích, bài viết đề xuất một số kiến nghị tiếp tục chương trình cổ phần hóa và niêm yết của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18096
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_676.33 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.