Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18097
Title: Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay
Authors: Uông, Thiện Hoàng
Keywords: Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
Đội ngũ giảng viên
Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 291 .- Tr.62-67,74
Abstract: Đội ngũ giảng viên (ĐNGV) ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) là một bộ phận cán bộ quân đội, cán bộ của Đảng và Nhà nước; là lực lượng nòng cốt chủ yếu trong hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học (NCKH), tạo nên chất lượng ĐNGV. Việc tăng cường bôi dưỡng năng lực (1) NCKH cho ĐNGV ở các trung tâm GDQP&AN hiện nay là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, phục vụ trực tiếp nâng cao chất lượng NCKH và giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, tạo vị thế và uy tín của các trung tâm GDQP&AN thời kỳ mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18097
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.