Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18098
Title: Phát triển hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đặng, Đình Thanh
Keywords: Kinh tế tập thể
Kinh tế hợp tác
Hợp tác xã
Hình thức hợp tác đa dạng
Kinh tế hộ xã viên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 291 .- Tr.68-74
Abstract: Ở Việt Nam hiện nay, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, trở thành thành phần kinh tế quan trọng và có tác động tích cực đối với nền kinh tế - xã hội của cả nước và các địa phương. Cùng với quá trình đổi mới chung của cả nước, việc chuyển đổi, phát triển hợp tác xã và các hình thức kinh tế hợp tác đã có những thành công nhất định. Khu vực kinh tế hợp tác và các hợp tác xã đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế, góp phần vào quá trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18098
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.