Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18109
Title: Giải pháp cung ứng nhà công nhân các khu công nghiệp tập trung ở Hải Phòng
Authors: Nguyễn, Quang Tuấn
Keywords: Loại hình
Số lượng
Kiểu nhà ở công nhân
Đặc điểm xã hội
Nhu cầu nhà ở
Công nhân
Hải Phòng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.59-61
Abstract: Bài viết tổng hợp kết quả điều tra khảo sát đặc điểm xã hội và nhu cầu nhà ở công nhân các khu công nghiệp tập trung tại Hải Phòng. Từ đó đề xuất ra số lượng kiểu và các loại hình nhà ở phù hợp với đối tượng công nhân các khu công nghiệp tập trung tại Hải Phòng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18109
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.