Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18113
Title: Khảo sát các tiêu chí đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng vật tư xây dựng =
Other Titles: Literature Review of construction material supplier evaluation and selection criteria
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Nguyễn, Văn Lợi
Keywords: Nhà cung ứng vật tư
Tiêu chuẩn đánh giá
Vật tư xây dựng
Quản lý dự án
Quản lý xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.65-67
Abstract: Vật liệu xây dựng chính là một trong những những yếu tố quan trọng để hình thành nên sản phẩm công trinh xây dựng. Do đó, việc đánh giá các tiêu chuẩn để lựa chọn nhà cung ứng vật tư xây dựng thích hợp chính là một trong quyết định kinh tế rất quan trọng trong sự thành công của bất kỳ nhà thầu xây dựng nào. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều bài báo công bố đầy đủ và chi tiết các tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung ứng vật tư xây dựng. Chính vì vậy, bài báo này trình bày tổng quan các tiêu chuẩn để lựa chọn nhà cung ứng vật tư trong ngành xây dựng dựa trên việc khảo lược tài liệu trong và ngoài nước kết hợp hình thức phỏng vấn sâu các chuyên gia xây dựng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18113
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.126.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.