Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18116
Title: Đánh giá sự thay đổi một số tính chất của đất từ mô hình vật lý nghiên cứu tính lún của đất yếu có và không có sử dụng bấc thấm kết hợp gia tải =
Other Titles: Assessment of changes some properties of soft soil from physical model test to study the settlement of soft soil using and not using pvd
Authors: Nguyễn, Thị Phương Khuê
Đỗ, Hữu Đạo
Phan, Khắc Hải
Keywords: Mô hình vật lý
Tính chất cơ lý
Độ lún
Nền đất yếu
Bấc thấm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.68-74
Abstract: Bài báo trình bày kết quả thí nghiệm đánh giá sự thay đổi của một số tính chất cơ lý của đất yếu trước và sau khi gia tải từ mô hình vật lý có kích thước 0.5 x 0.5. x 1.2m chứa đất sét bão hòa nước có sử dụng 02 đầu đo áp lực nước lỗ rỗng đặt cách biên 0.15m và ở độ sâu 0.5m và 1.0m. Lớp đất yếu dùng trong mô hình được lấy từ dự án “Nhà máy xử lý nước thải Huế” có nguồn gốc trầm tích và có đặc điểm của đất yếu. Mô hình được gia tải trong 02 trường hợp không có và có sử dụng bấc thấm với các cấp áp lực gia tải lần lượt là 5,10,15, 20 kPa. Kết quả thí nghiệm đánh giá sự thay đổi của các chi tiêu cơ lý như Cv, Ch, Ky, Kh, Cb/Cv, Kh/Kv, góc ma sát trong p, lực dính kết c, hệ số nền lún a có ảnh hưởng lớn đến kết quả đánh giá độ lún, độ cố kết của nền đất yếu, Trường hợp có bấc thấm thì sau gia tải các thông số trị (p, c, a có tăng rõ rệt, trong khi đó Cv, Ch, Kv, Kh, Ch/Cy, Kh/Ky có xu hướng giảm, trước gia tải Ch/Cv trong khoảng từ 1.179 đến 2.416, sau gia tải Ch/Cr trong khoảng từ 0.977 đến 1.965. Các kết quả này có ý nghĩa thực tiễn để làm rõ được mức độ thay đổi của cơ lý đất trong quá trình gia tải đặc biệt khi xử lý nền đất yếu có sử dụng bấc thấm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18116
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.