Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18117
Title: Gia đình trung lưu và các yếu tố nguồn lực cho sự phát triển kinh tế
Authors: Nguyễn, Xuân Mai
Keywords: Gia đinh trung lưu
Nguồn lực kinh tế
Vai trò kinh tế của gia đình
Nguồn lực con người
Yếu tố thể chế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 3 .- Tr.13-23
Abstract: Qua các số liệu điều tra thực tế, bài viết chỉ ra các nguồn lực mà các gia đình trung lưu ở Việt Nam đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế. Đó là: cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, tiền vốn, đóng thuế, tạo việc làm, sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra, các gia đình trung lưu còn là các đơn vị tiêu dùng quan trọng, quy định khối lượng cần tiêu dùng nội địa. Trong số các yếu tố tác động tới vị thế kinh tế của gia đình trung lưu, nổi bật là yếu tố con người, tính năng động, chủ động thích nghi với sự biến đổi của các thành viên gia đình. Trong khi đó, yếu tố về thể chế, chính sách lại có tác động chưa mạnh. Vì vậy, cùng với việc ghi nhận đóng góp của các gia đình trung lưu, cần có các chính sách hỗ trợ nâng cao yếu tố nguồn lực con người và khai thông các yếu tố thể chế để các gia đình trung lưu phát huy vị thế của họ trong quá trình phát triển kinh tế hiện nay ở nước ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18117
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.