Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18118
Title: Phật giáo nhập thế - tiếp cận từ tư tưởng Phật giáo nhập thế của Trần Nhân Tông
Authors: Lại, Quốc Khánh
Keywords: Trần Nhân Tông
Phật giáo
Phật giáo nhập thế
Triết học
Tư tưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 03 .- Tr.54-71
Abstract: Trần Nhân Tông là vị Vua - Phật đã rất thành công trong việc đưa Phật giáo nhập thế. Tư tưởng của Ngài về Phật giáo nhập thế không chỉ thể hiện trong ngôn từ, mà còn và chủ yếu còn thể hiện trong thực hành của Ngài, có giá trị to lớn, không chỉ đối với xã hội, mà còn đối với bản thân Phật giáo. Bài viết khảo sát một số quan niệm về Phật giáo nhập thế đương đại, xác định nan đề, đi tới tìm hiểu, đúc kết một số quan điểm mang tính định hướng từ tư tưởng Phật giáo nhập thế của Trần Nhân Tông, nhằm góp phần cung cấp thêm cơ sở tư tưởng cho quá trình nhập thế của Phật giáo Việt Nam hiện nay, đồng thời cũng là góp phần khẳng định giá trị to lớn, vươn vượt qua thời gian, của di sản Trần Nhân Tông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18118
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_756.52 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.