Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18121
Title: Hoạt động của Ni giới hệ phái Khất sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Tạ, Thị Lê
Keywords: Hoạt động
Ni giới
Khất sĩ
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 03 .- Tr.91-105
Abstract: Hệ phái Khất sĩ ra đời, hoạt động, thực hiện vai trò, chức năng và thể hiện những giá trị nhân văn sâu sắc. Các chuẩn mực đạo đức của Hệ phái Khất sĩ có tác dụng điều chỉnh hành vi, nhân cách con người; ảnh hưởng tích cực đến một bộ phận quần chúng nhân dân. Ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, Ni giới Khất sĩ giữ một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của một bộ phận nhân dân. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích những hoạt động của Ni giới Khất sĩ thuộc Hệ phái Khất sĩ, để từ đó nhìn nhận những giá trị tinh thần trong đời sống sinh hoạt tôn giáo của hệ phái.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18121
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_632.34 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.