Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18127
Title: Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Authors: Nguyễn, Ngọc Hồng
Trần, Xuân Biên
Keywords: Nông nghiệp hàng hóa
Tập trung
Đông Triều
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.11-17
Abstract: Với những lợi thế về thổ nhưỡng (4 nhóm đất với 9 loại đất), địa hình, khí hậu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật... Đông Triều hiện đang sở hữu 8 sản phẩm nông nghiệp (lúa chất lượng cao, lúa nếp cái hoa vàng, rau màu, hoa, na, vải thiều, thanh long ruột đỏ, cam) có tiềm năng để hình thành nên các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Qua nghiên cứu, đánh giá, phân tích các lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và chồng xếp các bản đồ đơn tính: loại đất, địa hình, độ dốc, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, chế độ tưới tiêu đã xác định được tiềm năng đất đai để phát triển 8 mô hình sản phẩm nông nghiệp. Từ những quan điểm, định hướng phát triển nền sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa tại thị xã Đông Triều nghiên cứu đã đề xuất được diện tích cho 8 sản phẩm được lựa chọn để hình thành nên các khu vực sản xuất tập trung, đó là: diện tích lúa chất lượng cao 1.582,20 ha, nếp cái hoa vàng 395,34 ha, rau màu 152,93 ha, na 1.329,60 ha, vải thiều 823,91 ha, thanh long ruột đỏ 105,80 ha, cam 285,76 ha.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18127
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_557.93 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.