Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18132
Title: Chất lượng dịch vụ khu công nghiệp dưới góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài
Authors: Ngô, Văn Tuấn
Bùi, Huy Khôi
Keywords: Mô hình cấu trúc tuyến tính
Chất lượng dịch vụ khu công nghiệp
Nhà đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 148 .- Tr.84-90
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ khu công nghiệp (KCN) theo góc nhìn của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Dữ liệu được khảo sát và thu thập từ 301 doanh nghiệp FDI tại các KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) ở Việt Nam. Bằng việc sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), kết quả cho thấy, có bốn yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ KCN tại Việt Nam là cơ sở vật chất của KCN, sự tin cậy của nhà đầu tư nước ngoài, năng lực phục vụ của KCN và sự cảm thông của nhà đầu tư nước ngoài. Ngược lại, yếu tố sự đáp ứng của KCN không có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ KCN. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ KCN tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18132
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.27 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.