Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18135
Nhan đề: Mô hình đàn hồi - nhớt - dẻo - từ biến mới và đơn giản cho đất =
Nhan đề khác: New si mpIe visco-elastic-plastic-creep soiI model
Tác giả: Nguyễn, Trọng Nghĩa
Nguyễn, Văn Dương
Từ khoá: Cố kết
Đất yếu
Mô hình đất
Ứng xử của đất
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.80-83
Tóm tắt: Ứng xử của đất đặc biệt là đất yếu bão hòa nước khi chịu tải là rất phức tạp. Các công trình trên nền đất yếu này rất nhạy cảm với quá trình lún cố kết và lún từ biến. Chính vì vậy đây là một thách thức với các kỹ sư khi thiết kế công trình trên nền đất yếu phải lựa chọn mô hình tính toán cho phù hợp. Bài báo này trình bày một mô hình mới đơn giản để xác định ứng xử của đất. Mô hình đề xuất là mô hình biến dạng đàn hồi-nhớt-dẻo- từ biến có thể xác định cho các cấp tải khác nhau, mô hình mới tương đối đơn giản và rất hiệu quả trong xác định biến dạng của nền đất với các cấp tải khác nhau. Một mẫu đất được lấy từ dự án tuyến đường R3 ven sông Sài Gòn ở quận 2, Tp Hồ Chí Minh được phân tích lại từ mô hình đề xuất. Kết quả thí nghiệm và kết quả phân tích từ mô hình là hoàn toàn phù hợp với nhau.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18135
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.38 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.