Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18151
Title: Phân bố không gian và mối quan hệ tương tác giữa một số loài ưu thế của trạng thái rừng chưa ổn định tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn
Bùi, Thị Thu Trang
Nguyễn, Tuấn Bình
Vũ, Đình Duy
Bùi, Thị Tuyết Xuân
Keywords: Hàm tương quan theo cặp
Phân bố không gian
Quan hệ không gian
Rừng chưa ổn định
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.106-114
Abstract: Phân bố không gian và mối quan hệ tương tác giữa một số loài cây gỗ ưu thế đã được nghiên cứu trên ô tiêu chuẩn tạm thời diện tích 1 ha (100 m x 100 m) đặt tại trạng thái rừng chưa ổn định thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai. Kết quả cho thấy tổng số loài xuất hiện trong ô tiêu chuẩn nghiên cứu là 49 loài, mật độ 1.290 cây/ha với 7 loài ưu thế: Chò chai (Hopea recopei), Dầu song nàng (Diplerocarpus dyeri, Làu táu (Vatica cinerea), Tam lang (Barringtonia macrostachya), Kơ nia (Irvingia malayana), Lôi (Ctypteronia paniculata) và Trường (Xerospermum noronhianum). Kết quả kiểm tra 2 hàm tương quan g(r) và L(r) về biến động mật độ theo khoảng cách của những cây thành thục (DBH>15 cm) cho thấy môi trường trong ô tiêu chuẩn nghiên cứu không đồng nhất. Phân tích hàm tương quan theo cặp một biến số g(r) cho thấy 3/7 loài có phân bố đều ở khoảng cách nhỏ hơn 5 m và có xu hướng chuyển thành phân bổ ngẫu nhiên ở cự ly lớn hơn 5 m, các loài còn lại có phân bố ngẫu nhiên ở tất cả các khoảng cách nghiên cứu. Phân tích hàm tương quan đặc tính về đường kính của các cá thể trong cùng một loài cho thấy, 3 loài (Tam lang. Chò chai và Làu táu) có tương quan nghịch ở khoảng cách nhô 1-4 m. Mặt khác, xét về mối quan hệ khác loài cho thấy, 13 trong tổng số 21 cập loài nghiên cứu có mối quan hệ cạnh tranh ở cự ly khoảng cách nhỏ hơn 5 m, 8 trong tổng số 21 cặp loài cây không có tương quan ở tất cả các khoảng cách. Chò chai có quan hệ cạnh tranh với tất cả các loài ưu thế ở phạm vi nhỏ hơn 5 m, đặc biệt Chò chai với Dầu song nàng và Làu táu thì mức độ cạnh tranh thể hiện ở tất cả các phạm vi nghiên cứu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18151
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.