Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18152
Title: Xác định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của việc quản lý các bên liên quan cho các dự án trường học tại TP.HCM =
Other Titles: Determining the model of factors affecting failure of stakeholder management for education projects in Ho thi Minh City
Authors: Tô, Đình Chương
Lưu, Trường văn
Keywords: Các bên liên quan
EFA
Dự án trường học
Hồi quy
TP.HCM
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.115-117
Abstract: Bài báo này trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của việc quản lý CBLQ cho các dự án trường học được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách TP.HCM. Bảng câu hỏi đã được thiết kế để thu thập dữ liệu. Các dữ liệu được phân tích thông qua EFA và hồi quy. Các kết quả của phân tích nhân tố khám phá (EFA) đã chỉ ra có 05 nhóm thành tố. Các kết quả của nghiên cứu này có thể được dùng như là một nền tảng để giúp các bên liên quan đưa ra các biện pháp nhằm giảm đi sự thất bại của việc quản lý CBLQ cho các dự án trường học được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách TP.HCM.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18152
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.