Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18152
Nhan đề: Xác định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của việc quản lý các bên liên quan cho các dự án trường học tại TP.HCM =
Nhan đề khác: Determining the model of factors affecting failure of stakeholder management for education projects in Ho thi Minh City
Tác giả: Tô, Đình Chương
Lưu, Trường văn
Từ khoá: Các bên liên quan
EFA
Dự án trường học
Hồi quy
TP.HCM
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.115-117
Tóm tắt: Bài báo này trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của việc quản lý CBLQ cho các dự án trường học được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách TP.HCM. Bảng câu hỏi đã được thiết kế để thu thập dữ liệu. Các dữ liệu được phân tích thông qua EFA và hồi quy. Các kết quả của phân tích nhân tố khám phá (EFA) đã chỉ ra có 05 nhóm thành tố. Các kết quả của nghiên cứu này có thể được dùng như là một nền tảng để giúp các bên liên quan đưa ra các biện pháp nhằm giảm đi sự thất bại của việc quản lý CBLQ cho các dự án trường học được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách TP.HCM.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18152
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.97 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.