Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18152
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTô, Đình Chương-
dc.contributor.authorLưu, Trường văn-
dc.date.accessioned2019-11-15T01:50:08Z-
dc.date.available2019-11-15T01:50:08Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18152-
dc.description.abstractBài báo này trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của việc quản lý CBLQ cho các dự án trường học được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách TP.HCM. Bảng câu hỏi đã được thiết kế để thu thập dữ liệu. Các dữ liệu được phân tích thông qua EFA và hồi quy. Các kết quả của phân tích nhân tố khám phá (EFA) đã chỉ ra có 05 nhóm thành tố. Các kết quả của nghiên cứu này có thể được dùng như là một nền tảng để giúp các bên liên quan đưa ra các biện pháp nhằm giảm đi sự thất bại của việc quản lý CBLQ cho các dự án trường học được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách TP.HCM.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.115-117-
dc.subjectCác bên liên quanvi_VN
dc.subjectEFAvi_VN
dc.subjectDự án trường họcvi_VN
dc.subjectHồi quyvi_VN
dc.subjectTP.HCMvi_VN
dc.titleXác định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của việc quản lý các bên liên quan cho các dự án trường học tại TP.HCM =vi_VN
dc.title.alternativeDetermining the model of factors affecting failure of stakeholder management for education projects in Ho thi Minh Cityvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.