Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18160
Title: Phân tích chỉ số mức độ quan trọng của các nguyên nhân phát sinh khối lượng trong các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Authors: Văn, Thanh Bình
Hà, Duy Khánh
Keywords: Phát sinh khối lượng
Chỉ số mức độ quan trọng
Mô phỏng Monte Carlo
Dự án xây dựng
Vốn ngân sách Nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.138-145
Abstract: Nghiên cứu xác định các nguyên nhân chính dẫn đến phát sinh khối lượng, từ đó đưa ra các biện pháp quản lý, điều chỉnh từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án và đưa vào khai thác sử dụng đạt hiệu quả cao nhất, và đạt được mục tiêu dự án đề ra, hạn chế thấp nhất các yếu tố dẫn đến rủi ro phát sinh đặc biệt là phát sinh khối lượng các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Có tổng cộng 31 yếu tố được nghiên cứu và tổng hợp từ các nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây. Bảng câu hỏi sử dụng thang đo Likert 5 mức để thu thập số liệu. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố này có ảnh hưởng mạnh đến việc phát sinh khối lượng trong các dự án đầu tư xây dựng. Quan điểm về xếp hạng của các bên tham gia dự án đối với vấn đề phát sinh khối lượng trong quá trình thực hiện có tính đồng thuận cao. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng phân tích định lượng mức rủi ro chi phí đơn vị do phát sinh khối lượng bằng mô phỏng Monte Carlo sử dụng hàm số ngẫu nhiên với 21 dự án trường học thực tế tại An Giang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18160
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.18 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.