Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18162
Title: Nghiên cứu tính toán carbon footprint cho công trình xây dựng tại Việt Nam
Authors: Huỳnh, Thị Minh Trúc
Keywords: Carbon footprint
Công trình xây dựng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.146-150
Abstract: Nhận thức về tầm quan trọng của sự phát triển bền vững trong ngành công nghiệp xây dựng ngày càng tăng. Chính phủ và Bộ xây dựng Việt Nam đã có những chính sách về hệ thống văn bản Pháp luật để khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích vòng đời dể tính toán lượng phát thải carbon của các công trình xây dựng tại Việt Nam. Thông qua kết quả áp dụng cho công trình Trung tâm thông tấn xã Việt Nam tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, nghiên cứu nhận định giai đoạn sản xuất vật liệu là giai đoạn tạo ra lượng phát thải carbon nhiều nhất trong suốt vòng đời công trình. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu so sánh các trường hợp sử dụng gạch không nung cho thấy cần có những nghiên cứu áp dụng vật liệu thân thiện môi trường khác có hiệu suất cao hơn trong việc giảm thiểu lượng khí thải nhà kính của công trình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18162
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.