Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18165
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số nền đến ứng xử kết cấu của bể chứa bằng bê tông cốt thép
Authors: Nguyễn, Duy Khánh
Phan, Văn Long
Keywords: Hệ số nền
Bể chứa bê tông cốt thép
Phương pháp phần tử hữu hạn
Mô hình Winkler
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.151-154
Abstract: Bài báo nghiên cứu sự ảnh hưởng của hệ số nền khi tiến hành phân tích nội lực của bê chứa bê tông cốt thép (BTCT). Phương pháp tính toán kết cấu bể chứa BTCT bằng phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng phần mềm SAP2000 cho phép kiểm tra sự ảnh hưởng của hệ số nén khí phân tích nội lực của bể. Kết quả nghiên cứu cho sự ảnh hưởng của việc thay đổi hệ số nền tới các bộ phận khác nhau của kết cấu bể chứa. Điều này trong thực tế sẽ gây nứt, phá hoại các vị trí đó, nhất là các vị trí liên kết giữa thành bể và đáy bể. Qua các nghiên cứu trong bài báo, đề xuất một số biện pháp để kiểm soát tốt hơn sự ảnh hưởng của hệ số nền k khi phân tích kết cấu bể chứa BTCT.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18165
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.