Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18167
Title: Ảnh hưởng chỉ số nhiệt ẩm đến một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch của bò đực giống Red Angus và Brahman nhập nội nuôi tại Moncada
Authors: Lương, Anh Dũng
Mai, Văn Sánh
Lê, Văn Thông
Keywords: Red Angus
Brahman
TH1
Chỉ số nhiệt ẩm
Chất lượng tinh
Bò đực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 85 .- Tr.02-12
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng chỉ số nhiệt ẩm đến một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch của bò đực giống Red Angus và Brahman nhập nội nuôi tại Moncada để xác định mức độ ảnh hưởng của chỉ số nhiệt ẩm đến năng suất, chất lượng tinh, góp phần nâng cao khả năng sản xuất tinh, khai thác tối đa nguồn gen quý của những con bò đực giống nhập nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18167
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.