Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18170
Title: Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt xẻ của lợn lai giữa đực Pietrain x Duroc với nái Landrace x (Yorkshire x VCN – MS15) nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Phạm, Duy Phẩm
Phạm, Sỹ Tiệp
Lê, Đình Phùng
Keywords: Sinh trưởng
Phẩm chất thịt
Lợn lai
Năng suất thịt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 85 .- Tr.29-36
Abstract: Nghiên cứu nhằm thử nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng và sức sản xuất thịt của lợn lai thương phẩm tạo thành giữa đực PiDu với nái lai LRYSMS nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18170
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.