Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18175
Title: Nghiên cứu mức năng lượng và protein trong khẩu phần ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) cho nhóm bò lai F1 (BBB x lai Sind) giai đoạn 13 – 18 tháng tuổi
Authors: Nguyễn, Ngọc Kiên
Lê, Việt Phương
Bùi, Quang Tuấn
Nguyễn, Thị Tuyết Lê
Keywords: Mức năng lượng
Tỷ lệ protein thô
TMR
Bò lai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 85 .- Tr.75-84
Abstract: Kết quả nghiên cứu xác định mật độ năng lượng trao đổi (ME) và tỷ lệ protein thô thích hợp trong TMR cho nhóm bò lai F1 (BBB x Lai Sind) giai đoạn 13 – 18 tháng tuổi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18175
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.