Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18176
Title: Ứng dụng phương pháp dịch tễ học có sự tham gia để tìm hiểu nhận thức của người chăn nuôi đối với bệnh lỡ mồm long móng trên bò sữa tại tỉnh Long An và Tây Ninh
Authors: Phan, Đặng Quế Phương
Nguyễn, Ngọc Hải
Keywords: Dịch tễ học
Bệnh lỡ mồm long móng
Bò sữa
Người chăn nuôi
Long An
Tây Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 85 .- Tr.85-92
Abstract: Bài báo đưa ra kết quả về việc tìm hiểu kiến thức vốn có của người nông dân về cách thức phân biệt các bệnh nguy hiểm trên bò sữa, đặc biệt là bệnh lỡ mồm long móng và tác động kinh tế của bệnh trên bò sữa đối với người chăn nuôi. Từ đó đưa ra một số khuyên cáo về những giải pháp giúp cải thiện kiến thức, ý thức quản lý dịch bệnh của người nông dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18176
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.