Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18177
Title: Từ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đến lời kêu gọi thi đua Ái Quốc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Dung
Keywords: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam
Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.60-64
Abstract: Kế thừa và phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống lên một tầm cao mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ mối quan hệ giữa thi đua và yêu nước, yêu nước thông qua thi đua; thi đua là một biện pháp hiệu quả nhất để thể hiện lòng yêu nước thông qua những công việc cụ thể, thiết thực mà mỗi người làm hàng ngày; thi đua phải có sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; phải được thưc hiện thường xuyên, liên tục; có mục đích, mục tiêu, kế hoạch cụ thể; thi đua phải có văn hóa... Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, toàn thể nhân dân Việt Nam đã tích cực hưởng ứng, phát huy mọi khả năng, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18177
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.