Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18179
Title: Tác động của chuyển dịch ngành cơ cấu kinh tế đến tăng năng xuất lao động của TP. Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Đông
Keywords: Năng xuất lao động
Chuyển dịch cơ cấu nông ngành
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.8-12
Abstract: Bằng việc phân tích năng suất lao động (NSLĐ) dựa trên phương pháp phân tích tỷ trọng SSA (shift - share analysis), bài viết đề cập tới các tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến tăng NSLĐ của TP. Hà Nội, từ đó rút ra một số hàm ý chính sách cho Thủ đô trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18179
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.