Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18183
Title: Những vấn đề trong sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình ra quyết định của chính quyền cơ sở
Authors: Nguyễn, Thị Thu Cúc
Keywords: Cộng đồng dân cư
Chính quyền cơ sở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.91-95
Abstract: Sự tham gia của cộng đồng dân cư (CĐDC) vào quá trình ra quyết định của chính quyền cơ sở (CQCS) góp phần tạo nên các quyết định sáng suốt, tăng hiệu lực quyết định của CQCS và gia tăng vốn xã hội. Tuy nhiên, sư tham gia của CĐDC vẫn còn nhiều vấn đề như mang tính hình thức, thiếu tích cực, thiếu tính đại diện, tỷ lệ tham gia thấp... Để thúc đẩy sự tham gia chất lượng hiệu quả hơn của CĐDC vào quá trình ra quyết định của CQCS cần áp dụng một số giải pháp như: mở rộng dân chủ trực tiếp, xây dựng nhà nước kiến tạo, xây dựng năng lực cho CQCS và CĐDC, thể chế hóa sự tham gia của CĐDC, xóa bỏ rào cản xã hội...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18183
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.