Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18184
Title: Chúng ta có giữ được độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế?
Authors: Vũ, Văn Hiền
Keywords: Hội nhập quốc tế
Giữ vững độc lập
Tự chủ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.96-101
Abstract: Trong thời kỳ đổi mới, nhờ thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước nên hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc giữ vững độc lập tư chủ trong hội nhập quốc tế cũng đứng trước nhiều khó khăn phức tạp, do sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế làm gia tăng nguy cơ phụ thuộc vào bên ngoài; mặt trái của quá trình hội nhập tác động tiêu cực đến tư tưởng, lối sống của một bộ phận nhân dân, làm gia tăng các vấn đề an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao... Do vậy, cần có những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18184
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.