Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18186
Title: Chính sách Biển Đông của chính quyền Donald Trump và những vấn đề trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hữu Cát
Nguyễn, Thị Thanh Vân
Keywords: Mỹ
Donald Trump
Điều chỉnh chiến lược
Việt Nam
Biển Đông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.108-113
Abstract: Sau hơn một năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ đã có những điều chỉnh căn bản trong chiến lược toàn cầu và chính sách đối với từng khu vực. Đối với Việt Nam, điều chỉnh chiến lược toàn cầu và chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ có những tác động quan trọng trên nhiều phương diện, trước hết là vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta. Do vậy, Việt Nam cần có các đối sách phù hợp để tận dụng cơ hội, chủ động ứng phó, không bị bất ngờ trong mọi tình huống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18186
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.