Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18187
Title: Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội - những khác biệt giữa hai mô hình chủ nghĩa xã hội: Trung Quốc và Cuba
Authors: Đỗ, Thị Thạch
Nguyễn, Thị Thu Huyền
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Công bằng xã hội
Cuba
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.114-120
Abstract: Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội đang là tâm điểm trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia. Đối với các nước phát triển theo mô hình CNXH, giải quyết tốt mối quan hệ này chính là mục tiêu quan trọng thể hiện bản chất ưu việt của chế độ. Trên con đường xây dựng xã hội XHCN, các nước đã thực hiện mục tiêu này theo những cách khác nhau. Trung Quốc và Cuba điển hình cho hai mô hình khác nhau khi giải quyết bài toán này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18187
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.