Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18204
Title: Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội thẩm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
Authors: Trần, Thị Thu Hằng
Keywords: Chất lượng hoạt động
Cải cách tư pháp
Hội thẩm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 15 .- Tr.26-30
Abstract: Hội thẩm có vị trí, vai trò quan trọng đảm bảo tính dân chủ trong hoạt động xét xử, góp phần giúp việc xét xử của Tòa án diễn ra công bằng, chính xác, khách quan. Vì vậy, bài viết đưa ra một số số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội thẩm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18204
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.