Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18208
Title: Quy định về các trường hợp hạn chế độc quyền trong pháp luật quyền tác giả Hoa Kỳ – so sánh pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
Authors: Nguyễn, Phương Thảo
Phạm, Thái Trung
Keywords: Pháp luật
Hạn chế độc quyền
Quyền tác giả Hoa Kỳ
Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 15 .- Tr.33-41
Abstract: Bài viết hướng đến đối chiếu, so sánh với pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam để từ đó rút ra những kinh nghiệm phù hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18208
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.