Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18213
Title: Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Nguyễn, Quang Hà
Mai, Lan Phương
Keywords: Đất sản xuất nông nghiệp
Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.78-81
Abstract: Trên cơ sở số liệu của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2005-2015, bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả trong phân tích thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Kết quả cho thấy, diện tích đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng tăng trong giai đoạn 2005-2015. Trong đó, diện tích đất các vùng trong cả nước có sự thay đổi, diện tích đất lúa có xu hướng thu hẹp chuyển sang diện tích đất trong cây hàng năm và cây lâu năm. Đồng thời, qua các chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội trong nông nghiệp, năng suất, cũng như giá trị thu thêm/1 ha đất trồng trọt cho thấy, hiệu quả sử dụng đất có xu hướng tăng, nhưng chưa cao so với tiềm năng đất vốn có. Từ đó, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho đối tượng sử dụng đất và ổn định kinh tế, chính trị và xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18213
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.