Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18213
Nhan đề: Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Dung
Nguyễn, Quang Hà
Mai, Lan Phương
Từ khoá: Đất sản xuất nông nghiệp
Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.78-81
Tóm tắt: Trên cơ sở số liệu của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2005-2015, bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả trong phân tích thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Kết quả cho thấy, diện tích đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng tăng trong giai đoạn 2005-2015. Trong đó, diện tích đất các vùng trong cả nước có sự thay đổi, diện tích đất lúa có xu hướng thu hẹp chuyển sang diện tích đất trong cây hàng năm và cây lâu năm. Đồng thời, qua các chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội trong nông nghiệp, năng suất, cũng như giá trị thu thêm/1 ha đất trồng trọt cho thấy, hiệu quả sử dụng đất có xu hướng tăng, nhưng chưa cao so với tiềm năng đất vốn có. Từ đó, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho đối tượng sử dụng đất và ổn định kinh tế, chính trị và xã hội.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18213
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.44 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.